Civil Engineer

Civil Engineer

Civil Engineer 1 ตำแหน่ง Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา : มีประสบการณ์งาน 0-2 ปี สาขาวิศวกรรมโยธา : สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี Responsibilities 1 วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และระยะเวลางานก่อสร้าง 2 ตรวจสอบแบบเพื่อทำการขออนุมัติในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการ 3 จัดทำงบประมาณโครงการ (Budget plan) 4 ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ 5 ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง 6 ตรวจสอบและจัดทำรายการงานความก้าวหน้าของโครงการ 7 จัดเอกสารการประชุมสำหรับโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Mechanical Engineer

Mechanical Engineer

Mechanical Engineer 1  ตำแหน่ง Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล : มีประสบการณ์งาน 0-2 ปี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล : สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี Responsibilities 1 วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และระยะเวลางานก่อสร้าง 2 ตรวจสอบแบบเพื่อทำการขออนุมัติในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการ 3 จัดทำงบประมาณโครงการ (Budget plan) 4 ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ 5 ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง 6 ตรวจสอบและจัดทำรายการงานความก้าวหน้าของโครงการ 7 จัดเอกสารการประชุมสำหรับโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Japanese Interpreter

Japanese Interpreter

Japanese Interpreter 1  ตำแหน่ง Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง : มีประสบการณ์งาน 2 ปีขี้นไป เกี่ยวกับงานล่ามและแปลเอกสาร : สามารถพูดโต้ตอบและอธิบายจากญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ/ไทย , อังกฤษ/ไทยเป็นญี่ปุ่นได้ : สามารถแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษ/ไทยเป็นญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ/ไทยได้ : สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ Responsibilities 1 แปลด้วยการพูดหรือเขียนในงานต่าง ๆ สำหรับภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ 2 จัดทำและแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น 3 ติดตามเป็นล่ามประสานงานระหว่างชาวญี่ปุ่นกับลูกค้า/ผู้ร่วมงาน Employment type 1 พนักงานสัญญาจ้าง

Sales Admin.

Sales Admin.

Sales Admin. 1  ตำแหน่ง Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป : ประสบการณ์ 0-2 ปี : สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี Responsibilities 1 ประสานงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประมูลโครงการทั้งหมด 2 รับและตรวจสอบข้อมูลความต้องการจัดซื้อ/จัดหาของลูกค้า 3 ติดตามผลการเสนอราคา 4 ทำรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร 5 ติดต่อ Supplier เพื่อขอข้อมูลใช้ในงานเสนอราคา 6 ประสานงานและทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Admin 7 มีความขยันและอดทน 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Sales Engineer

Sales Engineer

  Sales Engineer 2 ตำแหน่ง Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/โยธา : มีประสบการณ์งาน 2 ปีขี้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/โยธา : สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี Responsibilities 1 ทำการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ เงื่อนไข คุณสมบัติเฉพาะงาน ก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประเมินราคาเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2 ดำเนินการถอดแบบ และประเมินราคาของแต่ละโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อที่จะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละโครงการ 3 จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบในการ ประกวดราคา 4 จัดทำรายการประกอบการก่อสร้าง เพื่อให้ตรงกับแบบที่กำหนด 5 สำรวจและปรับปรุงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเสมอ 6 จัดทำฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง โดยแยกตามหมวดงานก่อสร้าง 7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Civil Supervisor

Civil Supervisor

  Civil Supervisor 1  ตำแหน่ง Qualification : ปวช.ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ โยธา : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง Responsibilities 1 ทำการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามขึ้นตอน และ แผนงานหลักที่กำหนด 2 จัดงาน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของแรงงานและ ผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และได้คุณภาพตาม สัญญางาน 3 ทำการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพงานของผู้รับเหมา ในการตั้งเบิก แต่ละงวด 4 ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง ปัญหา และอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และร่วมแก้ไขปัญหา 5 ประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการไปตามแผนงาน 6 ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละอียด ของแผนงาน และปริมาณที่กำหนด 7 ทำการตรวจรับ ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมืองานก่อสร้าง ที่จัดส่งไปยังหน่วยงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สโตร์

Survey Supervisor

Survey Supervisor

  Survey Supervisor 1 ตำแหน่ง Qualification : ปวช./ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง Responsibilities 1 สำรวจลักษณะและขนาดภูมิประเทศของพื้นก่อสร้าง 2 หาจุดตำแหน่งต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้าง 3 วัดมุม , วัดระยะ , วัดระดับ 4 วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำรวจ 5 ทำการบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ จากงานสำรวจ 6 ตรวจสอบและดูแลความพร้อมของเครื่องมือสำรวจ 7 ทำแผนที่สำรวจและคำนวณราคา

Project Engineer

Project Engineer

  Project Engineer 1  ตำแหน่ง Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/โยธา : มีประสบการณ์งาน 2 ปีขี้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล : สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี Responsibilities 1 จัดทำแผนงานก่อสร้างก่อนเริ่มดำเนินงาน และชี้แจงใหกับผู้จัดการ ก่อสร้าง วิศวกร หัวหน้างาน และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 จัดเอกสารการประชุมสำหรับโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 จัดทำงบประมาณโครงการ (Budget plan) 4 ตรวจสอบแบบเพื่อทำการขออนุมัติในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของ โครงการ 5 บริหารจัดการงานโครงการให้ได้คุณภาพที่บริษัทฯ และลูกค้า กำหนด และส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด 6 บริหารต้นทุนให้เป้นไปตามงบประมาณที่วางไว้และให้เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด 7 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

error: Content is protected !!