Survey Supervisor

 

Survey Supervisor 1 ตำแหน่ง
Qualification : ปวช./ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ
: ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
Responsibilities 1 สำรวจลักษณะและขนาดภูมิประเทศของพื้นก่อสร้าง
2 หาจุดตำแหน่งต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้าง
3 วัดมุม , วัดระยะ , วัดระดับ
4 วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำรวจ
5 ทำการบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ จากงานสำรวจ
6 ตรวจสอบและดูแลความพร้อมของเครื่องมือสำรวจ
7 ทำแผนที่สำรวจและคำนวณราคา
Posted in JOB