Civil Supervisor

 

Civil Supervisor 1  ตำแหน่ง
Qualification : ปวช.ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ โยธา
: ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
Responsibilities 1 ทำการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามขึ้นตอน และ
แผนงานหลักที่กำหนด
2 จัดงาน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของแรงงานและ
ผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และได้คุณภาพตาม
สัญญางาน
3 ทำการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพงานของผู้รับเหมา ในการตั้งเบิก
แต่ละงวด
4 ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง ปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และร่วมแก้ไขปัญหา
5 ประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการไปตามแผนงาน
6 ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละอียด
ของแผนงาน และปริมาณที่กำหนด
7 ทำการตรวจรับ ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมืองานก่อสร้าง
ที่จัดส่งไปยังหน่วยงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สโตร์
Posted in JOB