Project Engineer

 

Project Engineer 1  ตำแหน่ง
Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/โยธา
: มีประสบการณ์งาน 2 ปีขี้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
: สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
Responsibilities 1 จัดทำแผนงานก่อสร้างก่อนเริ่มดำเนินงาน และชี้แจงใหกับผู้จัดการ
ก่อสร้าง วิศวกร หัวหน้างาน และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 จัดเอกสารการประชุมสำหรับโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3 จัดทำงบประมาณโครงการ (Budget plan)
4 ตรวจสอบแบบเพื่อทำการขออนุมัติในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของ
โครงการ
5 บริหารจัดการงานโครงการให้ได้คุณภาพที่บริษัทฯ และลูกค้า กำหนด
และส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด
6 บริหารต้นทุนให้เป้นไปตามงบประมาณที่วางไว้และให้เป็นไปตามที่
บริษัทฯ กำหนด
7 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
Posted in JOB