Civil Engineer

Civil Engineer 1 ตำแหน่ง
Qualification : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
: มีประสบการณ์งาน 0-2 ปี สาขาวิศวกรรมโยธา
: สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
Responsibilities 1 วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และระยะเวลางานก่อสร้าง
2 ตรวจสอบแบบเพื่อทำการขออนุมัติในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการ
3 จัดทำงบประมาณโครงการ (Budget plan)
4 ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ
5 ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง
6 ตรวจสอบและจัดทำรายการงานความก้าวหน้าของโครงการ
7 จัดเอกสารการประชุมสำหรับโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Posted in JOB